Ofte stillede spørgsmål

? Hvor meget er honoraret for deltagelse i SU-møder uden for normal arbejdstid?
! ! Honoraret er p.t. 368 kr. uden for normal arbejdstid (i 2017 var honoraret kr. 321). Der er ingen regler for ”uden for normal arbejdstid”, idet normal arbejdstid kan være forskellig fra virksomhed til virksomhed, og den defineres af virksomheden. Hvis der er tvivl om hvad normal arbejdstid er i din virksomhed, kan det tages op med tillidsrepræsentanten eller i samarbejdsudvalget.

? Hvad koster det, hvis en virksomhed skal have besøg af samarbejdskonsulenterne?
! Vejledning fra konsulenterne er gratis for virksomheder som er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening, og det gælder også ved besøg fra konsulenterne.

? Kan man få hjælp til oprettelse af samarbejdsudvalg?
! Ja – samarbejdskonsulenterne står til disposition med råd og vejledning ved såvel etableringen af samarbejdsudvalg som ved spørgsmål vedrørende det daglige samarbejde.

? Kan man få hjælp, hvis samarbejdet er ”kørt fast” og samarbejdsudvalget har brug for ny inspiration? 
! Ja – samarbejdskonsulenterne yder bistand til både ledelse og tillidsrepræsentanter i virksomhederne om alle samarbejdsspørgsmål, herunder om fornyelse af samarbejdet.

? Hvem skal sidde i samarbejdsudvalget på medarbejdersiden?
! Overenskomstmæssigt valgte tillidsrepræsentanter er fødte medlemmer af samarbejdsudvalget.

? Hvis man som medarbejder er valgt til samarbejdsudvalget og ikke er tillidsrepræsentant har man så et forlænget opsigelsesvarsel?
! Medlemmer af samarbejdsudvalgets gruppe b, der ikke i forvejen nyder beskyttelse som tillidsrepræsentanter, skal ved afsked fra virksomheden, ud over det i den kollektive overenskomst eventuelt fastsatte varsel, gives 6 ugers opsigelsesvarsel. Det længere varsel kan dog højst svare til opsigelsesvarslet for en tillidsrepræsentant inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.

? Hvad skal der foretages først, hvis der opstår en uoverensstemmelse?
! Såfremt der på en virksomhed inden for Samarbejdsaftalens område opstår uenighed om aftalens forståelse eller anvendelse, skal uoverensstemmelsen søges bilagt ved lokal drøftelse i virksomhedens samarbejdsudvalg. Såfremt det ikke ved lokale drøftelser lykkes at tilvejebringe enighed, kan hver af parterne indbringe sagen for Samarbejdsnævnet.

? Hvornår skal der oprettes SU?
! Hvis en virksomhed beskæftiger 35 ansatte og derover inden for samme geografiske enhed er virksomheden forpligtet til at oprette et samarbejdsudvalg, såfremt enten arbejdsgiver eller de ansatte anmoder om at få etableret et samarbejdsudvalg.

? Hvem skal deltage i etableringen af SU?
! Afhængig af virksomhedens størrelse skal der vælges repræsentanter for arbejdsgiverside og for de ansatte i virksomheden, som er en forudsætning for at få etableret SU.

? Er selvstændigt SU løsningen – eller kan det kombineres med fx arbejdsmiljøudvalget?
! Et selvstændigt SU er ofte den bedste løsning, da opgaveløsningen er forskellig fra arbejdsmiljøorganisationen, men udvalget kan kombineres med arbejdsmiljøorganisationen, når forhold taler for det, fx når der er stort sammenfald af personer i de to organer.

? Hvordan kommer virksomheden godt fra start?
! Det er vigtigt at være bevidst om, hvilke opgaver og temaer, som behandles hvor. Samarbejdsudvalget varetager hensynet til medarbejdernes trivsel og virksomhedens konkurrenceevne på et mere overordnet niveau og behandler ikke enkeltsager. Arbejdsmiljøorganisationen behandler arbejdsmiljøspørgsmål og pligter efter arbejdsmiljøloven.

? Kan samarbejdskonsulenterne bistå konsulenterne med at revitalisere og give inspiration til arbejdet i SU?
! En af samarbejdskonsulenternes opgaver er netop at medvirke til, at arbejdet i samarbejdsudvalgene kan skabe værdi for både virksomheden og medarbejderne.